Vragen & antwoorden


over Zorgladder


Brand

VEELGESTELDE VRAGEN

Op de deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Vindt u niet wat u zoekt? Neem dan hier contact met ons op. 

 • Voor welke zorgaanbieders is Zorgladder?

  Alle zorgaanbieders in Nederland die medisch specialistische zorg aanbieden kunnen deelnemen aan Zorgladder - ziekenhuizen, universitair medische centra, zelfstandige behandelcentra, etc. Dit is ook de nadrukkelijke wens van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport dat Zorgladder ondersteunt.

 • Welke voordelen biedt deelname aan Zorgladder?

  Het dataplatform Zorgladder brengt de kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland in beeld door het effect van een behandeling op de gezondheid van de patiënt te analyseren en deze af te zetten tegen de resultaten van een vergelijkbare groep patiënten in heel Nederland. Zorgladder biedt op deze manier waardevolle informatie voor artsen, verpleegkundigen, patiënten en het management van zorginstellingen.

 • Hoe onafhankelijk is Zorgladder?

  Zorgladder is een onafhankelijk dataplatform. Om de onafhankelijkheid van Zorgladder te waarborgen, zijn onderzoekers en (medisch)experts van verschillende zorgaanbieders en universiteiten betrokken bij de ontwikkeling van het platform. Zij maken deel uit van aandoening specifieke expertraden en de klankbordgroep.

 • Hoe worden de expertraden samengesteld?

  De expertraden worden geformeerd per aandoening. In iedere expertraad zit een afvaardiging van de bij de aandoening betrokken wetenschappelijke verenigingen, behandelaars van de zorgaanbieders die PROMs meten, een vertegenwoordiger van aandoening specifieke patiëntenverenigingen, aangevuld met bijvoorbeeld statistici, epidemiologen en onderzoekers op het gebied van kwaliteit van zorg. Raadsleden worden geworven via wetenschappelijke verenigingen, via het netwerk van Zorgladder en via reeds bestaande raadsleden. Mocht u willen deelnemen aan de expertraad, dan kunt u ons hierover informeren via het contactformulier.

 • Hoe wordt de klankbordgroep samengesteld?

  De klankbordgroep bestaat uit een onafhankelijke vertegenwoordiging van betrokken wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders, vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, statistici, onderzoekers en/of juridisch experts. De klankbordgroep wordt samengesteld via het netwerk van Zorgladder en via het netwerk van leden van de klankbordgroep. Mocht u willen deelnemen aan de klankbordgroep, dan kunt u ons hierover informeren via het contactformulier.

 • Kan ik deelnemen aan een expertraad en/of de klankbordgroep?

  Wij stellen uw interesse zeer op prijs. Mocht u willen deelnemen aan de expertraad en/of klankbordgroep, dan kunt u ons hierover informeren via het contactformulier.

 • Welke data worden in het kader van Zorgladder verzameld?

  In het kader van Zorgladder worden gegevens verzameld over de gezondheid, het herstel en de behandeling van patiënten. Deze gegevens over gezondheid en herstel worden verzameld met PROMs (Patient Reported Outcome Measures). Dit maakt onderdeel uit van de behandeling van patiënten en vindt plaats bij de zorgaanbieder.

  Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van zorg, moet aanvullende data (case-mix data) worden verzameld over de patiënt. Sommige groepen patiënten herstellen trager of sneller vanwege condities die niet zijn toe te schrijven aan de behandeling, maar bijvoorbeeld aan iemands geslacht, leeftijd, (over)gewicht of ASA-classificatie. Dergelijke gegevens worden ook verzameld in het kader van Zorgladder. Per aandoening zullen andere aanvullende data worden verzameld, zoals gespecificeerd in de betreffende handboeken. Voor zover deze gegevens niet door de patiënt zijn aangeleverd, zal de zorgaanbieder hiervoor zorg dragen.

  Naast gegevens over gezondheid en herstel kunnen ook gegevens worden gevraagd over hoe de patiënt het proces van zorg ervaart. Deze vragenlijst heet PREM (patient reported experience measure). Deze vragen gaan bijvoorbeeld over informatievoorziening door de behandelaar of bejegening in het algemeen.

 • Wie verzamelt de data voor Zorgladder?

  De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het verzamelen van de data voor Zorgladder. Daarom moet de zorgaanbieder zelf goede afspraken maken met het meetbureau en/of de EPD-leverancier om de vragenlijsten uit te vragen volgens geldende wet- en regelgeving. Zorgladder heeft hierbij een adviserende rol.

 • Welke aandoeningen zijn momenteel opgenomen in Zorgladder?

  In de pilotfase van Zorgladder is gekozen voor een focus op zes aandoeningen binnen de specialismen oogheelkunde, dermatologie/flebologie, hand-polschirurgie en orthopedie. De aandoeningen zijn Cataract, Varices, Atopisch Eczeem, Carpaal Tunnel Syndroom, Voorste Kruisband Reconstructie en een nader te bepalen oogaandoening.

 • Hoe worden de aandoeningen geselecteerd?

  De aandoeningen zijn geselecteerd op advies van de wetenschappelijke verenigingen en verschillende zorgaanbieders. Daarnaast is het van belang dat er een in het Nederlands gevalideerde PROM beschikbaar is of dat een PROM onderdeel uitmaakt van een validatiestudie.

 • Wordt Zorgladder uitgebreid met meer aandoeningen?

  Na de pilotfase, vanaf 1 december 2018, zal het aantal PROMs en specialismen worden uitgebreid. Wil je graag een andere PROM of specialisme voorstellen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 • Hoe onderscheidt Zorgladder zich van andere dataplatforms?

  Zorgladder onderscheidt zich door als onafhankelijk platform te opereren. Om die onafhankelijkheid te waarborgen, zijn onderzoekers en medisch experts van verschillende zorgaanbieders en universiteiten bij Zorgladder betrokken in onder andere de klankbordgroep en in verschillende expertraden.

  Daarnaast is de werkwijze van Zorgladder 100% transparant. Op onze website wordt gepubliceerd welke analyses worden gebruikt en welke onderzoeksmethoden zijn toegepast. De benchmarkgegevens worden anoniem gepubliceerd in het Zorgladder portaal. Dit portaal is alleen toegankelijk voor deelnemers van Zorgladder.

  Verder verlopen de dataverwerking en feedback 100% online. Zorgladder staat voor een moeiteloze, continue online verwerking van aangeleverde data. Hiervoor stellen we een gebruiksvriendelijke analysetool aan zorgaanbieders beschikbaar. Ook benchmarkfeedback is direct te bekijken via het Zorgladder portaal en de Zorgladder app.

 • Hoe levert een zorgaanbieder data aan bij Zorgladder?

  Alle zorgaanbieders kunnen digitaal data aanleveren. Voor het afnemen van PROMs werken zorgaanbieders doorgaans samen met meetbureaus. Zorgladder biedt koppelingen die geschikt zijn voor alle meetbureaus en type databestanden.

 • Kan Zorgladder ook worden gekoppeld aan mijn EPD?

  De visie van Zorgladder is om een wereldstekker te zijn waarmee alle EPD’s kunnen koppelen. Zorgladder is in gesprek met verschillende meetbureaus en EPD-leveranciers om een koppeling te realiseren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 • Moet naast de patiënt ook de specialist gegevens aanleveren?

  De specialist wordt gevraagd klinische gegevens aan te leveren. Momenteel bekijken we hoe deze gegevens automatisch kunnen worden aangeleverd aan Zorgladder. Voor enkele EPD’s geldt dat deze al kunnen worden gekoppeld aan Zorgladder.

 • Verzorgt Zorgladder ook uitleg en begeleiding voor de implementatie van Zorgladder bij zorgaanbieders?

  Er vinden twee kick off meetings plaats:

  Eén met in ieder geval Bureau Zorgladder, het meetbureau en een kwaliteitsmedewerker van de instelling, waarin de wensen van de zorgaanbieder worden besproken in de context van de Zorgladder-pilot. Waar mogelijk sluit ook een medewerker uit de medische staf aan.

  Eén met in ieder geval het meetbureau, een kwaliteitsmedewerker en de baliemedewerkers, waarin routing/proces en instructies worden besproken.

  Zorgladder en het meetbureau blijven hierna beschikbaar voor vragen en/of assistentie.

 • Ondervindt mijn organisatie extra administratielast bij deelname aan Zorgladder?

  Zorgladder staat voor een moeiteloze, continue online verwerking van aangeleverde data. Hiervoor stellen we een gebruiksvriendelijke analysetool aan zorgaanbieders beschikbaar. Ook benchmarkfeedback is direct te bekijken via het Zorgladder portaal en de Zorgladder app.

  De administratielast voor de uitvraag van PROMs en andere data wordt zoveel mogelijk beperkt door de inzet van tablets, laptops en/of online tools. De verwerking van de data verloopt hierdoor moeiteloos en automatisch. Op deze manier wordt de administratielast zoveel mogelijk beperkt. Wel is het van belang de patiënt te informeren over Zorgladder en de vragenlijsten die kunnen worden verwacht. Zorgladder helpt zorgaanbieders hierbij door kick-off meetings te organiseren en informatiepakketten samen te stellen.

 • Waarom moet ik een vragenlijst invullen?

  Deze vragenlijst maakt onderdeel uit van uw behandeling. Hiermee kan uw behandelend arts zien hoe uw gezondheid zich ontwikkelt en indien nodig uw behandeling hierop aanpassen. Op groepsniveau zal de informatie bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 • Hoe vaak moet ik de vragenlijsten invullen?

  Het aantal vragenlijsten is verschillend per aandoening. Het minimum aantal vragenlijsten is twee, waarvan er één voorafgaand aan uw behandeling wordt voorgelegd en één na afloop van uw behandeling.

 • Wie heeft toegang tot mijn gegevens in Zorgladder?

  Zorgladder heeft geen inzage in de gegevens van individuele patiënten. Alleen de zorgaanbieder kan deze gegevens inzien. Onderzoekers en andere partijen kunnen een gegevensaanvraag indienen. Na toekenning wordt anonieme data geleverd, welke niet herleidbaar zijn naar individuele patiënten. Zorgladder werkt momenteel aan een protocol waaraan een gegevensaanvraag moet voldoen.

 • Hoe gaat Zorgladder om met mijn gegevens?

  Zorgladder gaat uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hanteren daarbij de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt volgens de hoogste beveiligingsstandaarden (NEN7510 en ISO27010). Ze worden gecodeerd opgeslagen. Dit betekent dat gegevens zoals geslacht, leeftijd of ASA-classificatie afzonderlijk worden opgeslagen van aan de behandeling gerelateerde gegevens en de door u gerapporteerde uitkomsten van zorg (PROM en PREM data). Meer informatie over hoe Zorgladder omgaat met uw gegevens staat in het privacy statement van Zorgladder. Het privacy statement vindt u hier.

 • Wat is de aard en strekking van de afspraken tussen Zorgladder en de meetbureaus?

  De meetbureaus verzamelen en beheren de data in opdracht van de zorgaanbieder. Zorgladder is het overkoepelende platform waarop de meetbureaus kunnen “inpluggen” om data naartoe te sturen. Voordat Zorgladder data ontvangt wordt deze door de meetbureaus gecodeerd (pseudoniem). Hierdoor is de data door Zorgladder niet naar individuele patiënten te herleiden. Zorgladder levert vervolgens betrouwbare analyses en vergelijkingen op voor de deelnemers. De deelnemer sluit een overeenkomst met Zorgladder en met het meetbureau.

 • Is een zorgaanbieder verplicht om gegevens aan te leveren via een meetbureau?

  Omdat Zorgladder geen toegang heeft tot individuele herleidbare patiëntgegevens is een meetbureau nodig om data aan te leveren aan Zorgladder. Met de meetbureaus worden afspraken gemaakt voor de input en output van gegevens om deze goed en betrouwbaar op elkaar te laten aansluiten. Om deel te kunnen nemen aan Zorgladder zal de zorgaanbieder gebruik moeten maken van een meetbureau.

  Wanneer zorgaanbieders nog geen PROMs en/of de (generieke) PREM meet, kunnen zij gebruik maken van de speciale afspraken die Zorgladder heeft met geselecteerde leveranciers. Neem voor meer informatie contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 • Met welke meetbureaus werkt Zorgladder samen?

  Zorgladder biedt koppelingen die geschikt zijn voor de meeste meetbureaus en additionele databestanden. De ‘preferred suppliers’ van Zorgladder zijn momenteel Brightfish en Interactive Studios.

 • Hoe worden de PROMs gekozen?

  Op advies van de wetenschappelijke verenigingen worden aandoeningen en bijbehorende PROMs geselecteerd. Vanzelfsprekend probeert Zorgladder hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij ICHOM, maar de keuze voor bepaalde PROMs blijft een besluit van de bij een aandoening betrokken wetenschappelijke verenigingen. De PROMs zijn bij voorkeur in het Nederlands gevalideerd of maken onderdeel uit van een validatiestudie.

 • Mag ik de vragenlijsten ook samen met mijn patiënt invullen?

  Nee, in verband met de betrouwbaarheid van de uitkomsten dient de patiënt de vragenlijsten zelfstandig invult.

 • Wanneer vullen de patiënten de vragenlijsten in?

  Een PROM traject bestaat uit meerdere vragenlijsten. De patiënt vult minimaal twee vragenlijsten in, waarvan één vragenlijst preoperatief en één vragenlijst postoperatief. Dit wordt toegelicht in de PROM handboeken op onze website.

 • Hoe kunnen de patiënten de vragenlijsten invullen?

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor het invullen van de vragenlijsten. De vragenlijsten kunnen ingevuld worden op een tablet in de wachtruimte, op een speciale desktop in de wachtruimte, via de app en/of thuis door het verstrekken van een link naar de vragenlijst. Vraag uw meetbureau om advies of neem contact met ons op.

 • Moeten alle patiënten gevraagd worden om de vragenlijsten invullen?

  Om de betrouwbaarheid van de analyses te waarborgen moeten alle patiënten die voor de betreffende aandoening worden behandeld gevraagd worden om de vragenlijst in te vullen. Enkel de patiënten die voldoen aan de exclusiecriteria hoeven de vragenlijsten niet in te vullen. Een overzicht van de exclusiecriteria vindt u in het betreffende handboek.

 • Is er een bestand beschikbaar waarin de vragenlijsten worden toegelicht?

  Ja, per aandoening wordt een handboek gemaakt. Op de webpagina Uitkomstmetingen kunt u de handboeken per specialisme vinden of in het overzicht met Actuele PROMs.

 • Welke informatie levert Zorgladder voor de deelnemers?

  Zorgladder bundelt alle uitkomsten van de PROMs, PREMs en aanvullende data, analyseert en vergelijkt ze, en geeft er betekenis aan in stuur- en spiegelinformatie. Deze informatie stelt zorgaanbieders in staat om de zorg aan patiënten te verbeteren. Per aandoening zal op een andere manier invulling worden gegeven aan de informatiebehoefte van artsen, patiënten en het management van een zorginstelling. Meer informatie hierover staat in het handboek van iedere aandoening.

 • Worden de resultaten ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?

  Het is mogelijk de resultaten en/of anonieme data worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Hiertoe kunnen instellingen, zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke verenigingen, een verzoek indienen bij Zorgladder. Zorgladder werkt momenteel aan een protocol waaraan dataverzoeken moeten voldoen.

 • Wordt de resultaten ook gedeeld met zorgverzekeraars of andere instellingen?

  Zorgverzekeraars hebben geen inzicht in de data. Resultaten worden anoniem gedeeld op het Zorgladder portaal met aan Zorgladder deelnemende zorgaanbieders. Het portaal is enkel toegankelijk met een Zorgladder account.

 • Hoe gaat Zorgladder om met de privacy van patiënten?

  Zorgladder gaat uiterst zorgvuldig om met de privacy van patiënten en deelnemers. Gegevens van patiënten en deelnemers worden opgeslagen en verwerkt volgens de hoogste beveiligingsstandaarden (NEN7510 en ISO27010). Gegevens worden gecodeerd opgeslagen. Dit betekent dat gegevens zoals geslacht, leeftijd of ASA-classificatie afzonderlijk worden opgeslagen van aan de behandeling gerelateerde gegevens en de door u gerapporteerde uitkomsten van zorg (PROM en PREM data). Voor het privacy statement van Zorgladder verwijzen wij u graag naar de pagina Privacy op onze website.

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

  Zorgladder verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Zorgladder beschermt de privacy van patiënten en zorgaanbieders via het gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken en de naleving van een strikt privacy beleid. Hierin is vastgelegd hoe er met gegevens wordt omgegaan. Voor meer informatie klik hier.

 • Van wie is de data?

  De zorgaanbieder is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor de niet-anonieme (PROM)-data. Voor de geanonimiseerde en geaggregeerde data is dit Zorgladder (bij monde van ZKN).

 • Is er een toestemmingsvereiste van toepassing?

  PROM-data worden uitgevraagd door de zorgaanbieder in het kader van de behandeling van de patiënt, met het doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarmee komt het verzamelen en gebruiken van PROM-data de individuele behandeling van patiënten ten goede. Een informed consent van de patiënt niet noodzakelijk voor het aanleveren van data aan Zorgladder. Echter, in het kader van verbetering van de kwaliteit van zorg verzamelt de zorgaanbieder persoonsgegevens. Hoewel Zorgladder gegevens niet kan herleiden tot individuele personen, adviseert Zorgladder om aan patiënten toestemming te vragen om de gegevens te mogen gebruiken in het kader van Zorgladder.

 • Hoe verhoudt Zorgladder zich tot ICHOM?

  ICHOM is een internationaal platform voor het gestandaardiseerd meten en rapporteren van patiëntuitkomsten. Het biedt een selectie van PROMs en case-mix variabelen per aandoening (ook wel bekend als ‘ICHOM sets’). Zorgladder gebruikt de ICHOM sets in overleg met de Nederlandse wetenschappelijk verenigingen, zorgaanbieders en expertraden.


Contactinformatie


Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer

T: 070 - 31 77 980
E: info@zorgladder.nl
L: LinkedIn 
T: Twitter 

Meld u hier  aan voor de Zorgladder nieuwsbrief.Copyright © 2017 Zorgladder - All Rights Reserved.